Agreement for Cooperation between the European Atomic Energy Community and th... (22002A1127(02))
EU - Rechtsakte: 12 Energy
22002A1127(02)
L 322/40
ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Европейската общност за атомна енергия и Кабинета на министрите на Украйна в областта на контролирания ядрен синтез

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМИА ЕНЕРГИЯ
наричана по-долу „Общността“,
от една страна, и
КАБИНЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА,
от друга страна,
наричани общо по-долу „страна“ или „страни“, както е уместно,
КАТО СЪЗНАВАТ, че Споразумението за партньорство и сътрудничество, подписано на 14 юни 1994 г. от Европейския съюз и Украйна, предвижда страните да си сътрудничат в ядрения сектор,
inter alia
, чрез изпълнението на споразумение за термоядрен синтез,
КАТО ЖЕЛАЯТ да улеснят постигането на ядрен синтез на енергия като потенциално приемлив за околната среда, икономически конкурентоспособен и практически неограничен източник на енергия,
КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че програмата за ядрен синтез на Общността е мащабна програма на базата на тороидална магнитна камера,
КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че научните изследвания на Украйна в областта на ядрения синтез се основават на конкретни силни страни на науката и технологията за ядрен синтез в Украйна,
КАТО ПРИЗНАВАТ взаимните изгоди, които могат да бъдат постигнати чрез създаване на по-тесни връзки между научните общности на страните, работещи в сферата на контролирания термоядрен синтез,
РЕШЕНИ да засилят сътрудничеството между страните в областта на контролирания термоядрен синтез чрез редовни консултации,
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Сътрудничеството по силата на настоящото споразумение е само за мирни цели и се осъществява на базата на взаимна изгода. Целта на настоящото споразумение е да поддържа и засили сътрудничеството между страните в областите, обхванати от техните съответни програми за ядрен синтез, за да развият научното разбиране и технологичните възможности, на които се основава една система за синтез на ядрена енергия.

Член 2

Сътрудничеството по настоящото споразумение може да бъде предприето в следните сфери:
а)
експериментални и теоретични изследвания на удържане на плазмата, транспорт, нагряване и възбуждане на ток (включително разработване на съответните радиочестотни системи) и диагностика, в тороидални магнитни устройства;
б)
проучвания по теория за плазмата, по-специално върху физиката на бързите йони и алфа частици в тороидални магнитни устройства, и проучвания на турбулентна плазма и нелинейни взаимодействия между плазма и вълни;
в)
технология на синтеза;
г)
приложна плазмена физика;
д)
политика относно програми и планове.
Други области на сътрудничество могат да бъдат добавени съгласно действащите процедури на всяка страна.

Член 3

Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез:
— обмен на техническа информация чрез доклади, посещения, семинари, технически заседания и др.,
— обмен на персонал между лаборатории и/или органи, участващи от двете страни, включително за учебни цели,
— обмен на проби, материали, прибори и апаратура за експериментални цели,
— балансирано участие в съвместни проучвания и дейности.

Член 4

1.   В рамките на настоящото споразумение се сключват договорености за изпълнение на конкретни действия за сътрудничество между:
 
Общността или която и да било организация, свързана с нея в рамките на Програмата за ядрен синтез на Общността или на съвместното начинание на Общия европейски тор (JET), определен от Общността за тази цел,
 
и правителството на Украйна или която и да било друга институция, определена от правителството на Украйна за тази цел.
2.   Специфичните срокове и условия, необходими за осъществяването на дейностите, описани в член 3, се посочват в договореностите за изпълнение, и съдържат:
а)
специфични подробности, процедури и условия на финансиране за отделни дейности на сътрудничество;
б)
възлагане на отговорността за оперативното управление на съответната дейност на конкретна организация или физическо лице;
в)
подробни условия относно разпространението на информация и третирането на интелектуалната собственост.
3.   Всяка страна се стреми да координира своите дейности по настоящото споразумение с други международни дейности, свързани с изследователска и развойна дейност в областта на контролирания ядрен синтез, в която другата страна участва, с оглед да бъде сведено до минимум дублирането на усилия.

Член 5

1.   Страните създават координационен комитет, който координира и упражнява надзор върху изпълнението на настоящото споразумение. Всяка от страните назначава еднакъв брой членове в координационния комитет и посочва един от назначените членове за ръководител на нейната делегация. Координационният комитет заседава всяка година, последователно в Европейската общност и в Украйна, или във всяко друго уговорено време или място. Ръководителят на делегацията на приемащата страна е председател на заседанието.
2.   Функциите на координационния комитет включват:
а)
оценка на състоянието на сътрудничество по настоящото споразумение;
б)
определяне на конкретните задачи, които се предприемат в областите, посочени в член 2, без да се накърнява взимането на единодушни решения от страните по техните съответни програми.
3.   Всички решения на координационния комитет се взимат единодушно и са задължителни за страните. За взимането на такива решения, всяка страна има един глас, който се дава от ръководителя на нейната делегация.
4.   За периоди между заседания на координационния комитет, всяка страна посочва изпълнителен секретар, който да действа от нейно име по всички въпроси, свързани със сътрудничеството по настоящото споразумение. Изпълнителните секретари носят отговорност от ден на ден за управлението на това сътрудничество.

Член 6

Всички разходи, произтичащи от сътрудничеството са за сметка на страната, която ги прави, освен когато изпълнителните агенции имат друга изрична писмена договореност.

Член 7

Използването и разпространението на информация и права върху интелектуална собственост, включително права върху индустриална собственост, патенти и авторски права, свързани с дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение са в съответствие с приложенията, които представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 8

Нищо в настоящото споразумение няма да се тълкува в ущърб на съществуващи или бъдещи договорености за сътрудничество между страните.

Член 9

1.   Действията на страните съгласно настоящото споразумение е предмет на наличието на необходимите средства.
2.   Сътрудничеството по силата на настоящото споразумение е в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и с международните споразумения, сключени от страните.
3.   Всяка страна полага най-големи усилия, в рамките на приложимите законови и подзаконови нормативни актове, да улесни изпълнението на формалностите по отношение на движението на лица, прехвърлянето на материали и оборудване и трансфера на необходимата валута за провеждане на сътрудничеството.

Член 10

Страните се стремят да уреждат всички въпроси, свързани с настоящото споразумение посредством консултации помежду им.

Член 11

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните си разменят дипломатически ноти, с които взаимно се информират, че техните съответни вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила са изпълнени и остава в сила за първоначален период от 10 години(1).
2.   След това настоящото споразумение се подновява автоматично за периоди от пет години, освен ако някоя от страните не поиска с писмено известие неговото прекратяване или преразглеждане не по-късно от шест месеца преди датата на изтичане на действието му.
3.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните с шестмесечно писмено предизвестие.
4.   Прекратяването на настоящото споразумение няма да засяга правата и задълженията по силата член 7.

Член 12

1.   Настоящото споразумение може да бъде изменено по взаимно писмено споразумение на страните съгласно техните съответни законови и подзаконови нормативни актове. Измененията формират неразделна част от настоящото споразумение.
2.   В случай на изменение, прекратяване или преразглеждане, настоящото споразумение остава в сила в предишната си форма по отношение на действията за сътрудничество, предприети преди влизането в сила на изменението или преди искането за прекратяване или преразглеждане, до края на тези действия и свързаните с тях изпълнителни договорености, но за не по-дълго от една календарна година след изтичането на настоящото споразумение в неговата предишна форма.

Член 13

Доколкото това засяга Общността, настоящото споразумение се прилага на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия и на териториите на държавите, участващи в програмата за ядрен синтез на Общността, като напълно асоциирани трети държави.
Съставено в Киев на 23 юли 1999 година в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и украински език, като всеки от текстовете е еднакво автентичен.
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
På Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar
[Bild bitte in Originalquelle ansehen]
[Bild bitte in Originalquelle ansehen]
Por el Consejo de Ministros de Ucrania
På vegne af Ukraines ministerkabinet
Für das Ministerkabinett der Ukraine
Για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας
For the Cabinet of Ministers of Ukraine
Pour le Cabinet des ministres de l'Ukraine
Per il Consiglio dei ministri dell'Ucraina
Voor de Ministerraad van Oekraïne
Pelo Gabinete de Ministros da Ucrânia
Ukrainan hallituksen puolesta
På Ukrainas regerings vägnar
[Bild bitte in Originalquelle ansehen]
[Bild bitte in Originalquelle ansehen]
(1)  Настоящото споразумение влиза в сила на 13 ноември 2002 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ(1), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА В ОБЛАСТТА НА КОНТРОЛИРАНИЯ ЯДРЕН СИНТЕЗ

I.   СОБСТВЕНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

1.
Всички изследвания, проведени съгласно настоящото споразумение са „съвместни изследвания“. Участниците разработват съвместно съвместни планове за технологично управление (ПТУ)(2) по отношение на собствеността и използването, включително публикуване, на информация и интелектуална собственост (ИС), създадена в хода на съвместните изследвания. Тези планове се одобряват от отговорната финансираща агенция или служба на страната, участваща във финансирането на изследванията, преди сключването на конкретните договори за сътрудничество в изследователски и развойни дейности, към които са приложени. ПТУ се разработват с оглед на целите на съвместните изследвания, съответните приноси на участниците, предимствата и недостатъците на лицензирането по територия или сфери на употреба, изискванията, наложени от приложимите закони и други фактори, които участниците считат за уместни. Съвместните планове за технологично управление уреждат и правата и задълженията по отношение на ИС във връзка с изследвания, проведени от гостуващи изследователи.
2.
Информацията или ИС, създадени в хода на съвместните изследвания и неуредени в ПТУ, се разпределят, с одобрението на страните, съгласно принципите, изложени в плана за технологично управление. В случай на разногласие, такава информация или ИС е съсобственост на всички участници в съвместните изследвания, от които произтича информацията или ИС. Всеки участник, за който е приложимо това условие, има правото да използва такава информация или ИС за своя собствено търговско ползване без никакво географско ограничение.
3.
Всяка страна осигурява на другата страна и нейните участници правата на ИС, отредени им съгласно тези принципи.
4.
Като поддържа условията на конкуренция в областите, за които настоящото споразумение се отнася, всяка страна полага усилия да осигури правата, придобити съгласно настоящото споразумение, да бъдат упражнени по начин, който насърчава по-специално:
i)
разпространението или използването на информация, създадена, разкрита или предоставена по друг начин, по силата на споразумението;
ii)
приемането и изпълнението на международни стандарти.

II.   ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДМЕТ НА АВТОРСКО ПРАВО

Авторското право, принадлежащо на страните или на техните участници, се тълкува в съответствие с Бернската конвенция (Парижкия акт, 1971 г.).

III.   ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА

Без оглед на раздел IV, освен когато в ПТУ бъде договорено друго условие, публикуването на резултати от научни изследвания става съвместно от страните или участниците в съвместното изследване. При условията на горепосоченото правило се прилагат следните процедури:
1.
В случай на публикуване от някоя страна или от публични органи на тази страна на научни и технически списания, статии, доклади, книги, включително видео и софтуер, произтичащи от съвместно изследване съгласно настоящото споразумение, другата страна има право на неизключителна, неотменяема, освободена от авторско възнаграждение лицензия за цял свят за превод, възпроизвеждане, преработване, предаване и публично разпространение на такива произведения.
2.
Страните осигуряват колкото е възможно по-широко разпространение на литературни произведения с научен характер, произтичащи от съвместни изследвания съгласно настоящото споразумение и публикувани от независими издатели.
3.
Всички копия на произведение, предмет на авторско право, които са публично разпространени и подготвени съгласно тези условия, трябва да посочват имената на автора/ите на произведението, освен когато авторът или авторите изрично откаже или откажат да бъде или бъдат посочени поименно. Те трябва да съдържат също ясно видимо потвърждение на съвместната подкрепа от страните.

IV.   НЕРАЗКРИТА ИНФОРМАЦИЯ

A.   Неразкрита документирана информация

1.   Всяка страна или нейните участници, според случая, идентифицира възможно най-рано и за предпочитане в ПТУ информацията, която желае да остане неразкрита по отношение на настоящото споразумение, като отчита,
inter alia
, следните критерии:
— поверителността на информацията в смисъл, че информацията като цяло или в точна конфигурация или съвкупност от нейни компоненти, не е общоизвестна сред експерти в областта или свободно достъпна за тях със законни средства,
— действителната или потенциалната търговска стойност на информацията, произтичаща от нейната поверителност,
— предишна защита на информацията ако лицето, под чийто законен контрол се намира тя е предприело стъпки, които са били оправдани предвид обстоятелствата, за поддържане на нейната поверителност.
Страните и участниците могат в определени случаи, освен когато е указано друго, да се договорят, че част или цялата информация, предоставена, разменена или създадена в процеса на съвместното изследване съгласно споразумението, не може да бъде разкривана.
2.   Всяка страна се задължава да осигури неразкритата информация по настоящото споразумение и нейният съответно привилегирован характер да подлежи на незабавно признаване като такава от другата страна, например чрез подходящо маркиране или ограничителна легенда. Това се отнася и за всяко възпроизвеждане на посочената информация, цялостно или частично.
Страна, получаваща неразкрита информация съгласно споразумението, зачита нейния привилегирован характер. Тези ограничения се прекратяват автоматично, когато тази информация бъде разкрита от собственика без ограничение сред експерти в областта.
3.   Неразкрита информация, съобщена по силата на настоящото споразумение, може да бъде разпространена от получаващата страна пред лица от или назначени в получаващата страна и други заинтересовани служби или агенции на получаващата страна, упълномощени за конкретните цели на провежданото съвместно изследване, при условие че всяка така разпространена неразкрита информация е предмет на споразумение за поверителност и подлежи на незабавно признаване като такава, както е посочено по-горе.
4.   С предварителното писмено съгласие на страната, предоставяща неразкрита информация по силата на настоящото споразумение, получаващата страна може да разпространява такава неразкрита информация по-широко, отколкото иначе е позволено съгласно параграф 3 по-горе. Страните си сътрудничат по разработването на процедури за поискване и получаване на предварително писмено съгласие за такова по-широко разпространение, и всяка страна дава такова одобрение до степента, позволена от нейните вътрешни политики, законови и подзаконови нормативни актове.

Б.   Недокументирана неразкрита информация

Недокументирана, неразкрита или друга поверителна или привилегирована информация, предоставена на семинари и други събрания, организирани по силата на настоящото споразумение, или информация, произтичаща от назначаването на персонал, използване на съоръжения, или съвместни проекти, се третира от страните или от техните участници съгласно принципа за документирана информация, посочен в споразумението, обаче при условие че получателят на такава неразкрита или друга поверителна или привилегирована информация е бил информиран за поверителния характер на информацията, съобщена по време на извършването на такова уведомяване.

В.   Контрол

Всяка страна осигурява неразкритата информация, получена от нея по силата на настоящото споразумение, да бъде контролирана както е предвидено тук. Ако една от страните разбере, че ще бъде или може разумно да се очаква, че ще стане неспособна да изпълни условията за неразпространение съгласно горните параграфи А и Б, тя незабавно информира другата страна. След това страните се консултират за да определят съответния курс на действие.
(1)  Дефиниции на понятията, упоменати в тези ръководни принципи, се съдържат в приложение II.
(2)  Ориентировъчните характеристики на такива ПТУ са изложени в приложение III.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕФИНИЦИИ

1.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ: има значението, посочено в член 2 на Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, съставена в Стокхолм на 14 юли 1967 г.
2.
УЧАСТНИК: всяко физическо или юридическо лице, включително самите страни, участващо в проект по настоящото споразумение.
3.
СЪВМЕСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ: изследване, реализирано и/или финансирано със съвместния принос на страните и със съдействието на участници на двете страни, където е уместно.
4.
ИНФОРМАЦИЯ: научни или технически данни, резултати или методи на изследователска и развойна дейност, произтичаща от СЪВМЕСТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ и всяка друга информация, която страните и/или участниците, ангажирани в СЪВМЕСТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ считат за необходимо да бъде предоставена или обменена по силата на настоящото споразумение или на изследване съгласно споразумението.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПОКАЗАТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАН ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ (ПТУ)

ПТУ е специфично споразумение, което участниците сключват за реализирането на съвместно изследване и на съответните права и задължения на участниците. По отношение на правата върху интелектуална собственост ПТУ нормално обхваща,
inter alia
: собственост, защита, права на ползване за изследователски и развойни цели, експлоатация и разпространение, включително споразумения за съвместно публикуване, правата и задълженията на гостуващи изследователи и процедури за разрешаване на спорове. ПТУ може да бъде насочен и към основна и предварителна информация, лицензиране и доставки.
Markierungen
Leseansicht